Veranderende rol van functioneel beheer: van aanbod-gestuurd naar vraag-gestuurd, of je wilt of niet

Even wat statistieken uit de Automatisering Gids (AG) van 18 juli 2013:

  • Op de vraag “is het gebruik van mobiele toepassingen business- of IT-gedreven?” antwoordt 28,8 % van de respondenten: business gedreven, 19,2 zegt: business en IT en slechts 4,8% geeft aan: IT-gedreven (42,4% gebruikt geen mobiele apps). (Bron: Keala Research in opdracht van Sogeti, bij 125 grote organisaties). De conclusie van het onderzoek is: de business staat aan het roer. AG concludeert: mobiel werken en mobiele toepassingen zijn hoofdzakelijk business-gedreven. IT zal op deze terreinen dus een andere rol moeten spelen dan ze gewend is.
  • Uit het zelfde onderzoek komt naar voren dat in 40,8% van de gevallen IT verantwoordelijk is voor de apps en in 29,6 % is het de business (17,6 geeft aan: niemand specifiek en 10,4 % geeft aan: algemeen management (wat is het verschil??). AG concludeert: de verantwoordelijkheid voor de apps is ongeveer even vaak bij de business belegd als bij de IT-afdeling.
  • 30% van de respondenten geeft aan dat de overgrote meerderheid in hun organisatie 75 tot 100% van de medewerkers regelmatig mobiel werkt. In de helft van de organisaties in Nederland werkt minstens 50% van de medewerkers regelmatig online.
  • 48% van de IT-managers staat positief tegenover bring-your-own-device (BYOD) en slechts 12% negatief

Wat zegt dit allemaal? Vooral dat de bepalende rol van de IT-afdeling terugloopt. Niet IT bepaalt wat nodig is of waaruit gekozen mag worden, maar de business bepaalt wat nodig is. Anders gezegd: er vindt een overgang plaats van aanbod-gestuurd naar vraag-gestuurd, zelfs als het gaat om basis IT-voorzieningen. Voor Business informatiemanagement (BIM oftewel: Functioneel Beheer) is dit wel een uitdaging: ook al wil je het misschien niet, je rol wordt steeds belangrijker, want BIM zal hier zeker een rol in spelen. Al is het alleen al omdat de BIM-er zich af zal moeten vragen: wat betekent dit, wat is mijn rol/taak/verantwoordelijkheid? Wat is ons beleid op het gebied van BYOD/CYOD (choose-your-own-device), wat betekent dit voor ons beveiligingsbeleid, wil ik zelf apps gaan selecteren en aanbieden of promoten (of zelfs: laten ontwikkelen) of laat ik het gebeuren?

Overigens staat in dezelfde AG een artikel over de beveiliging van laptops en smartphones. Hiervoor geldt hetzelfde: het lijkt misschien alleen een IT-probleem, maar het is zeker ook een probleem van BIM.

Reacties graag naar rene.sieders@thelifecyclecompany.nl

<

Een weeffout van Prince2?

Geregeld word ik bij organisaties gevraagd om de overdracht van projecten naar beheer (en onderhoud) beter te laten lopen. Die vraag komt dan altijd vanuit de beheerorganisatie en wel meestal vanuit business informatiemanagement/functioneel beheer, want zij ondervinden keer op keer dat er vanuit het project eigenlijk te weinig is geregeld op dit punt. Maar ook voor veel projectmanagers is de overdracht en zeker de acceptatie een lastig punt. Ze weten niet wat ze moeten opleveren aan beheer, waar het aan moet voldoen en ze vinden ook niemand om er een klap op te geven. Het is daarom voor een projectmanager verleidelijk om te zeggen: ik zet een beheerder in het project in om de beheerproducten op te stellen en daarmee is direct de acceptatie geregeld. Dit laatste zou echter een onterechte aanname zijn. Op het moment dat een beheerder is ingezet in het project maakt hij/zij deel uit van de opleverende organisatie en niet meer van de accepterende organisatie. De producten die de beheerder in het project oplevert zullen dus alsnog door het ontvangende beheerteam geaccepteerd moeten worden.
Maar hoe zit het dan met Prince2? Daar moet alles toch beschreven zijn en dan wordt het toch makkelijk? Of ligt het weer aan Pino: Prince2-in-name-only?

Op het eerste oog zou je zeggen: in de business case en in de PID zou je dit moeten regelen. Uiteindelijk gaan mislopende projecten altijd mis op dag één: er is aan de start niet goed nagedacht over wat het project moet opleveren en waar dat aan moet voldoen. Prince2 zegt daar wel iets over, maar het blinkt niet uit. Terecht wellicht, want de eisen zullen afhangen van de materie, de organisatie etc.

Daarna zou de verwachting zijn dat het in de sturing is geregeld. Er is toch een projectboard waarin alle partijen vertegenwoordigd zijn? Ja, Prince2 heeft het namelijk over de BUS:

  • De Business, de Executive: de vertegenwoordiger van het bedrijf waaraan de waarde van het project wordt geleverd. Dit is de sponsor, de opdrachtgever.
  • De Users of Senior User: degene die de gebruikers vertegenwoordigt.
  • De Supplier: de leverancier die het project uitvoert en het product of resultaat realiseert

Maar waar zitten dan vertegenwoordigers van de beheerorganisaties? Weeffoutje van Prince2? Ja en nee. Prince2 zegt: de gebruikers zijn de personen die het resultaat van het project gaan gebruiken, bedienen, onderhouden of faciliteren of te maken hebben met de resultaten. De Senior User vertegenwoordigt dus ook de beheerpartijen. En de Senior User moet er dus voor zorgen dat de beheerpartijen aangeven welke producten zij verwachten, wat de eisen zijn aan die producten en dat toetsing en acceptatie plaatsvindt.

Hieruit kan ik concluderen dat Prince2 dit belang wel onderkent, dat de betreffende projecten waar dit mis gaat dus last hebben van Pino, maar vooral dat de Senior User dus een business informatiemanager dient te zijn, diegene die zowel de gebruikersorganisatie vertegenwoordigt als de beheerpartijen! In een meer gebruikte term: de functioneel beheerder. Jammer dat dit in de naam niet terugkomt: de BUS moet geen BUS zijn maar BBS. Met de B van Business informatiemanager. Weeffoutje!

Overigens heeft The Lifecycle Company, als specialist op het gebeid van ASL en BiSL, al veel beheerders geholpen met het opstellen van acceptatiecriteria en met het accepteren zelf, want dat vinden ze wel lastig. Maar het is dus niet alleen dat: het zit ‘m ook in de organisatie van het project: het komt niet in BUS (en niet in de Business case en de PID).

Ridder Remko

Het heeft Hare Majesteit de Koningin behaagd om de heer Remko van der Pols

te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De burgemeester van Amersfoort  heeft gisteravond, 1 november 2012, namens de Koningin de bijbehorende versierselen bij Remko opgespeld. Remko heeft dit lintje gekregen voor zijn grote verdiensten bij de ontwikkelingen op het vakgebied van applicatie management (applicatiebeheer en onderhoud) en business informatie management (informatie management en functioneel beheer). Dit heeft zich gemanifesteerd in de ASL en BiSL modellen, diverse boeken en artikelen.

The Lifecycle Company is natuurlijk uitermate trots op haar directeur! 

India

Onze medewerker René Sieders bezoekt de interim meeting van ISO JTC1/SC& in Mumbai, India. Hij is daar namens de ASl-BiSL foundation om in ISO-verband te praten over de normering van applicatiemanagement gebaseerd op het gedachtegoed van ASL. De bijeenkomst is van 14 t/m 18 november.

Nieuwe trainingen

We hebben ons trainingsaanbod uitgebreid. Vooral op het gebied van BiSL/functioneel Beheer/business informatiemanagement zit u diverse nieuwe trainingen in ons portfolio. Ze zijn gericht op awareness, zoals de BISL Keuken game, maar ook op de verdieping van diverse onderwerpen: de practitioner workshops. Alle workshops zijn al een aantal keren bij klanten gegeven, dus getoetst door een kritisch publiek.

Voor een totaaloverzicht zie hier

Nieuwe release BiSL Practitioner training Beheer Bedrijfsinformatie

Bedrijfsinformatie is kritisch voor het bedrijfsproces. Het informatiesysteem kan wel op orde zijn, maar als de kwaliteit van de informatie niet voldoende is, loopt het bedrijf toch risico’s: “garbage in means garbage out”. Veel functioneel beheerders worstelen met de inrichting van het BiSL-proces Beheer Bedrijfsinformatie: hoe krijg en houd ik de kwaliteit van de data op orde, waar ben ik wel en niet voor verantwoordelijk en hoe organiseer ik het?

Voor deze functioneel beheerders hebben wij, op basis van onze praktijkervaring, de BiSL-practitioner workshop Beheer Bedrijfsinformatie ontwikkeld.

Na iedere uitvoering hebben we de workshop verder aangevuld en aangescherpt, waardoor wij nu een complete training kunnen aanbieden.

Deze praktijkgerichte training bestaat uit een basismodule van één dag en kan uitgebreid worden met enkele aanvullende modules van telkens een halve dag.

Wenst u meer informatie? Download onze brochure.

Informatie over uitvoering van de training, tarief e.d. kunt u krijgen door een mail te sturen aan: info@thelifecyclecompany.nl

Zie voor het onderwerp bedrijfsinformatie verder nog onze blog of download het artikel Zorg voor bedrijfsinformatie binnen BiSL

Bijdrage aan Focus on Demand

The Lifecycle Company is ook aanwezig op het 8e ASL BiSL Jaarcongres Focus on Demand op 9 december in Bussum.  Onze bijdrage bestaat onder ander uit een presentatie van Remko van der Pols. Verder zullen René Sieders en Frances van Haagen een masterclass organiseren. Daarnaast zijn we de hele dag aanwezig met een stand.

Masterclass ‘Modern Leveranciersmanagement’

Inhoud masterclass:

Deel 1

• Wat is leveranciersmanagement en waarom is het belangrijk?
• Wat is er modern aan modern leveranciersmanagement?
• Wat zijn veel voorkomende problemen?

We zullen samen met de deelnemers inzoomen op vorm en inhoud van ‘succesvolle’ contracten. Daarbij kijken we niet alleen naar ‘technische’ aspecten, maar ook naar de ‘zachte’ kant.

Deel 2
• Wat is leveranciersmanagement en waarom is het belangrijk?
• Wat is er modern aan modern leveranciersmanagement?
• Wat zijn veel voorkomende problemen?

We zullen samen met de deelnemers inzoomen op vorm en inhoud van ‘succesvolle’ contracten. Daarbij kijken we niet alleen naar ‘technische’ aspecten, maar ook naar de ‘zachte’ kant.

Presentatie Remko:

Vraaggestuurde inrichting van Governance

Business Informatie Management in de praktijk

Vraagsturing en business informatiemanagement zijn de actuele onderwerpen. Alignment van I met business. Dit start met het inrichting van een vraaggerichte vraagorganisatie. De kern van vraaggestuurde governance is dat de IV-inrichting “ge-aligned” wordt naar de organisatiestructuur, macht en cultuur van de gebruikersorganisatie. Hierdoor ontstaan governance-modellen, die er wellicht raar uitzien voor IT-mensen, maar die door Raden van Bestuur, Colleges van Bestuur etc. direct herkend en gedragen worden. Gevolg is ook dat directeuren en managers vanzelf actief informatievoorziening gaan sturen.

In de presentatie wordt aan de hand van voorbeelden ingegaan op hoe je dit vraaggericht inricht met aandacht voor het proces, de benadering van mensen en managers, het gebruik van de business-taal en business spelregels.

Vraagsturing en business informatiemanagement zijn de actuele onderwerpen. Alignment van I met business. Dit start met het inrichting van een vraaggerichte vraagorganisatie. De kern van vraaggestuurde governance is dat de IV-inrichting “ge-aligned” wordt naar de organisatiestructuur, macht en cultuur van de gebruikersorganisatie. Hierdoor ontstaan governance-modellen, die er wellicht raar uitzien voor IT-mensen, maar die door Raden van Bestuur, Colleges van Bestuur etc. direct herkend en gedragen worden. Gevolg is ook dat directeuren en managers vanzelf actief informatievoorziening gaan sturen.

In de presentatie wordt aan de hand van voorbeelden ingegaan op hoe je dit vraaggericht inricht met aandacht voor het proces, de benadering van mensen en managers, het gebruik van de business-taal en business spelregels.

Keukengame op SPICE-congres

5 en 6 juni a.s. vindt in Bremen de jaarlijkse International SPICE Conference plaats, gericht op Process Improvement and Capability dEtermination in Software, Systems Engineering and Service Management.

Onze associés Frank van Outvorst, Yvette Backer en Lex Scholten zullen daar de keukengame verzorgen. Deze game is gericht op awareness met betrekking tot business informatiemanagement. Met deze workshop geven we de deelnemers een beeld van de complexiteit van vraagarticulatie: hoe wordt een goede afweging gemaakt tussen belangen en behoeften enerzijds en contracten en financiën anderzijds.