Informatiemanagement en functioneel beheer

Deze categorie bevat volgende artikelen:

Personal information management

Auteur(s): Remko van der Pols
Jaar uitgave: 2008
Bron: Functioneel beheer magazine
Samenvatting: Het vakgebied Informatiemanagement en functioneel beheer kent een imago van zakelijkheid en rationaliteit. Beslissingen worden na grondige analyse weloverwogen genomen op basis van objectieve criteria. Boekenkasten vol wijzen ons de weg hoe wij tot de juiste sturing en besluitvorming komen. Het kán toch ook niet dat zakelijke beslissingen op het terrein van de ICT, met zo verstrekkende gevolgen voor kosten en werkwijzen, afhankelijk zouden zijn van personen?

 Mijn klant kan zijn vraag niet specificeren

Auteur(s): René Sieders
Jaar uitgave: 2008
Bron: Functioneel beheer magazine
Samenvatting: Vaak hoor ik functioneel beheerders klagen over de kwaliteit van de ingediende wijzigingsverzoeken (wensen,RFC’s). Ik heb daar moeite mee. Zeker heb ik er moeite mee als dat dan ook nog gaat in termen van”mijn klant”.

De uitdagingen voor Functioneel Beheer en Informatiemanagement

Auteur(s): Yvette Backer en Remko van der Pols
Jaar uitgave: 2008
Bron: Functioneel beheer magazine
Samenvatting: De afgelopen jaren is de vraagorganisatie ontdekt, is functioneel beheer als aparte discipline ontdekt, is de noodzaak tot professionalisering van het functioneel beheer onderkent en is BiSL een bekende standaard geworden. Diverse organisaties zijn inmiddels gestart met de inrichting van functioneel beheer. Als gevolg van die ervaringen zijn er ook vragen gerezen.Wat is de impact van de vraagorganisatie op processen en procesinrichting? Wat zijn leerpunten en leertrajecten en is er een volgordelijkheid in? Zijn we klaar als de vraagorganisatie ingericht is? Yvette Backer en Remko van der Pols gaan dieper op deze vragen in.

Coördinerend Functioneel Beheer: wat is dat nou weer?

Auteur(s): René Sieders
Jaar uitgave: 2008
Bron: Functioneel beheer magazine, 2008
Samenvatting: Binnen Defensie kent men het begrip Coördinerend Functioneel Beheer. In dit artikel licht René Sieders dit begrip toe

Inrichtingsaspecten bij functioneel beheer

Auteur(s): Yvette Backer en Remko van der Pols
Jaar uitgave: 2006
Bron: IT Servicemanagement Best Practices, deel 3 2006
Samenvatting: Na de inrichting en professionalisering van het infrastructuuren applicatiebeheer binnen ICT-organisaties ziet men tegenwoordig een grote belangstelling voor de inrichting en professionalisering van het functioneel beheer. De praktijk leert dat het aantal vrijheidsgraden, afhankelijkheden en ook randvoorwaarden bij de inrichting van functioneel beheer aanzienlijk groter is dan bij andere vormen van beheer, zoals applicatiebeheer en technisch beheer. De verschijningsvormen en de inrichting van de processen van functioneel beheer vertonen daardoor veel variaties. In dit artikel behandelen we de verschillende aspecten en hun invloed op de inrichting van het functioneel beheer. In het laatste deel van het artikel geven we een voorstel voor een aanpak van de professionalisering van functioneel beheer in een bepaalde gegeven situatie.

Functioneel beheer bij defensie: een jaar verder, zeven mijl wijzer

Auteur(s): Richard de Beer en René Sieders
Jaar uitgave: 2006
Bron: IT Servicemanagement Best Practices deel 3
Samenvatting: Functioneel Beheer is enerzijds het verzorgen van de aansluiting bedrijfsvoering informatievoorziening en anderzijds het richting geven aan de aansluiting met de IT-suppliers (technisch beheer en applicatiebeheer). Defensie heeft de weg gekozen naar centralisatie van het Functioneel Beheer. Dit is voortgekomen uit een Defensiebrede doelmatigheidsoperatie waarbij gelijksoortige processen worden samengevoegd. De autonomie bij de afzonderlijke krijgsmachtdelen is aan het verdwijnen. Centralisatie- met name in de ondersteunende processen – en samenwerking waar mogelijk is de richting die Defensie heeft ingezet.Dit artikel is het vervolg op een artikel in IT Service Management, Best Practices – deel 2 van 2005. De auteurs beschrijven hun ervaringen met betrekking tot het inrichten van Functioneel Beheer vanuit hun rol als verandermanagers bij DICTU. Andere grote organisaties die een zelfde traject willen gaan inzetten of al hebben ingezet kunnen hier hun voordeel
mee doen.

Inrichting van functioneel beheer in grote organisaties

Auteur(s): Dave van den Berg, Richard de Beer, Peter Engelhart en Remko van der Pols
Jaar uitgave: 2005
Bron: IT servicemanagement, best practices, deel
Samenvatting: De aandacht voor sturing van de informatievoorziening in organisaties is sterk groeiende. Inrichting van functioneel beheer staat flink in de belangstelling en vindt in tal van organisaties plaats. De belangstelling wordt gedreven door een hoger kostenbewustzijn en een groeiende behoefte aan hogere uniformering van de informatievoorziening in organisaties. Zeker bij grote complexe organisaties, met zelfsturende of resultaatverantwoordelijke onderdelen is het inrichten van een eenduidige functioneel beheerorganisatie niet eenvoudig. Er zijn diverse manieren waarop deze ingericht kan worden. In dit artikel wordt ingegaan op de verschillende wijzen waarop een functioneel beheerorganisatie kan worden gepositioneerd, en aan de hand van een praktijksituatie wordt ingegaan op de vele specifieke aspecten die spelen bij de inrichting van complexe
functioneel beheerorganisaties.

Een nieuwe rol voor informatiemanagement

Auteur(s): Remko van der Pols
Jaar uitgave: 2003
Bron: IT Beheer Jaarboek
Samenvatting: Bij de besluitvorming over de informatievoorziening in organisaties zijn vele functies en partijen in die organisatie betrokken. Anders dan in het verleden is een eenvoudige top-down-sturing niet meer mogelijk. Veel interne IT-functies zijn geoutsourced, andere IT-functies hebben resultaatverantwoordelijkheid gekregen. Zij hebben daarmee ook een verantwoordelijkheid gekregen op de uitvoering en invulling van de IT-processen.Ook zijn organisaties vaak opgedeeld in resultaatverantwoordelijke business units of bedrijven. De units hebben daardoor ook zeggenschap gekregen over die delen van de IT die zij voor de uitvoering van de bedrijfsprocessen nodig hebben. In veel organisaties is de plaats van het corporate informatiemanagement derhalve een lastige geworden. In dit artikel wordt ingegaan op een model om in deze complexe manier samen te werken en de belangen van ieder van de partijen recht te doen.

Functioneel beheer bij pakketten deel 1

Auteurs Ralph Donatz en Frank van Outvorst
Jaar uitgave: 2003
Bron: IT Beheer jaarboek
Samenvatting: Vrijwel alle organisaties maken in meerdere of mindere mate gebruik van standaard software(pakketten) ter ondersteuning van de bedrijfsprocessen. Veel middelgrote en kleinere bedrijven maken zelfs uitsluitend gebruik van standaardpakketten van (externe) leveranciers. In de praktijk is het gebruik hiervan niet altijd zonder problemen. Vooral het functioneel beheer krijgt in deze situaties weinig of onvoldoende aandacht.In dit artikel wordt het nut aangegeven van gestructureerd beheer van de informatievoorziening bij kleinere (en soms ook grotere) organisaties waar men vrijwel uitsluitend gebruik maakt
van standaard softwarepakketten voor de ondersteuning van de primaire en secundaire bedrijfsprocessen. Hierbij zal worden ingegaan op de toepassingsmogelijkheden van het model voor functioneel beheer.

Functioneel beheer bij pakketten deel 2

Auteurs Ralph Donatz en Frank van Outvorst
Jaar uitgave: 2004
Bron: IT service management best practices
Samenvatting: Na een eerder artikel over functioneel beheer bij pakketten wordt in dit artikel ingegaan op een specifieke vorm van pakketgebruik, namelijk gemeenschappelijk gebruik van applicaties. Dit komt met name voor bij grote, complexe organisaties. De handvatten uit het eerdere artikel over het beheer van pakketten zijn hier ook noodzakelijk, maar zijn niet voldoende. Aanvullende maatregelen zijn vereist. Grote organisaties waar gemeenschappelijk applicatiegebruik plaatsvindt, worstelen vaak met het beheer van gemeenschappelijk gebruikte applicaties. In dit artikel wordt een aantal aanvullende
handvatten voor het beheer van dergelijke applicaties aangereikt.

Governance of IT uit Cloud
Gepubliceerd in Keynotes onder de titel: Cloud verandert de regiefuctie

Auteurs Frank van Outvorst en Lex Scholten
Jaar uitgave: 2013
Bron: Keynotes
Samenvatting: Met de opkomst van Cloud services lijkt het erop dat voor organisaties hun regie op de informatievoorziening verandert. In dit artikel wordt aan de hand van de uitgangspunten voor een gezonde regie op de informatievoorziening, geanalyseerd op welke wijze gebruik van cloud services inderdaad leidt tot veranderingen in de regie op de informatievoorziening en worden specifieke handvatten aangereikt om regie in deze gevallen invulling te geven.