BiSL®

BiSL® Advanced

In de training BiSL Advanced komt aan de orde op welke wijze business informatiemanagement (functioneel beheer en informatiemanagement) kan worden ingericht of verbeterd door toepassing van het BiSL-framework.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn rollen en verantwoordelijkheden binnen business informatiemanagement, structureringsprincipes, mandaatmodellen en de invloed van IT-ontwikkelingen.

De stof wordt doorgenomen aan de hand van een aantal cases, die zijn opgebouwd rond de theorie-onderwerpen. In een interactieve opzet is hierbij veel ruimte voor onderlinge uitwisseling van ervaringen. Deelnemers aan de BiSL Advanced training ontvangen hand-outs, oefeningen, achtergronddocumentatie en een oefenexamen.

Doelgroep: managers informatiemanagement, consultants, informatiemanagement en medewerkers van functioneel beheer die bezig gaan met het inrichten of verder professionaliseren van business informatiemanagement. Groepsgrootte: 5 tot 15 deelnemers. De training omvat drie dagen.

De BISL Advanced training wordt inhouse als workshop verzorgd, waarbij ook aandacht wordt gegeven aan situationele aspecten van de opdrachtgever. Daarnaast bieden wij in samenwerking met Lagant de cursus aan als open inschrijving, zodat ook individuele inschrijvingen mogelijk zijn.

Deze workshop bereidt op het officiële publieke BiSL Advanced examen van APMG. Wij kunnen dit examen voor u verzorgen. Voor de examenspecificaties en -opzet: zie de website van APMG. Voor het examen is vereist dat de kandidaat geslaagd is voor het BiSL Foundation examen. Het examen duurt 1 uur en om te slagen dient u minimaal 26 van de 40 meerkeuzevragen correct te beantwoorden.

BiSL® is a Registered Trade Mark of the ASL BiSL Foundation

BiSL foundation

Deze training gaat in op de uitgangspunten van BiSL en het met BiSL gedefinieerde proces-framework. Aan de orde komen de uitgangspunten en het framework als geheel, de uitvoerende processen (opgesplitst naar gebruiksbeheer, functionaliteitenbeheer en verbindende processen), de sturende processen en de richtinggevende processen.

Er is veel ruimte voor uitwisseling van ervaringen, waarbij steeds wordt teruggegaan naar de theorie. De deelnemers ontvangen hand-outs, oefeningen en artikelen plus een oefenexamen.  Doelgroep: informatiemanagement, medewerkers van functioneel beheer en IT-ers die de vraagzijde beter willen leren kennen.
Groepsgrootte: 5 tot 15 deelnemers.

De workshop wordt onsite gegeven, waarbij ook aandacht wordt gegeven aan situationele aspecten van de opdrachtgever. Daarnaast bieden wij in samenwerking met Lagant de cursus aan als open inschrijving. De inschrijving voor deze cursussen is voor iedereen open, zodat ook individuele inschrijvingen mogelijk zijn.

Deze workshop bereidt op het officiële publieke BiSL Foundation examen van APMG, dat wij voor u kunnen verzorgen. Voor de examenspecificaties en -opzet: zie de website van APMG. Voor het examen zijn geen verdere vereisten. Het examen duurt 1 uur en om te slagen dient u minimaal 26 van de 40 meerkeuzevragen correct te beantwoorden.


BiSL management overview

In deze workshop wordt ingegaan op de basisprincipes van business informatiemanagement en BiSL. Aan de hand van presentaties en oefeningen wordt het beheerdomein business informatiemanagement, waarbij ook kort wordt gekeken naar de andere beheerdomeinen: IT infrastructuurmanagement en applicatiemanagement en naar de taakverdeling en samenwerking tussen de drie domeinen. Vervolgens worden het waarom en de inhoud van het BiSL-model globaal of meer gedetailleerd toegelicht, afhankelijk van de wens en ruimte. De workshop begint vanuit de theorie, maar afhankelijk van de wensen en mogelijkheden kan daarna worden ingezoomd op de specifieke klantsituatie.

Doelgroep: Businessmanagers, informatiemanagers, functioneel beheerders en IT-ers die iets meer willen weten over business informatiemanagement en BiSL of op zoek zijn naar instrumenten om functioneel beheer en informatiemanagement verdere invulling te geven.

Leerdoel: Inzicht opdoen in het verantwoordelijkheidsgebied van business informatiemanagement en het bepalen van de toepasbaarheid van BiSL als te hanteren referentiekader voor de invulling.

BiSL procesverdieping cq. procesinrichting
Afhankelijk van de vraag en vereiste diepgang kunnen we voor alle BiSL-processen workshops verzorgen van een halve dag tot twee dagen. Belangrijke pijlers: werkend vanuit de theorie,  doorspekt met voorbeelden uit de praktijk en veel casussen en zelfwerkzaamheid.

Practitioner Opstellen specificaties voor functioneel beheerders
Deze training geeft een verdieping in het BiSL-proces opstellen specificaties (requirements management). Aan de orde komen doel en positionering van het opstellen van specificaties, belangrijke aandachtspunten en te gebruiken methoden om te komen tot (een programma van) eisen voor een nieuw of te wijzigen informatiesysteem.
Duur: 2 dagen

Practitioner Toetsen en testen voor functioneel beheerders
Deze training geeft een verdieping in het BiSL-proces toetsen en testen. Ingegaan wordt op testen als instrument voor business informatiemanagement, het proces, de positionering van testen, de rol van business informatiemanagement en te hanteren testaanpakken, zodat op basis van risico-analyse en testresultaten een onderbouwd advies voor het wel of niet in gebruik nemen van een nieuw of gewijzigd informatiesysteem kan worden gegeven.

Duur: 2 dagen

Practitioner Gebruikersondersteuning voor functioneel beheerders
De training geeft een verdieping van het BiSL-proces Gebruikersondersteuning. Aan de orde komen doel, randvoorwaarden en praktische handvatten voor de uitvoering van dit proces.

Duur: 2 dagen

Practitioner Operationele IT-aansturing voor functioneel beheerders
In deze training wordt een verdieping gegeven op het BiSL-proces Operationele IT-aansturing. Aan de orde komen doel van het proces, randvoorwaarden en instrumenten voor de dagelijkse samenwerking tussen BIM en IT-dienstenleverancier.

Duur: 1 dag

Practitioner Beheer bedrijfsinformatie voor functioneel beheerders
Deze training geeft een verdieping van het BiSL-proces Beheer bedrijfsinformatie. In deze training komen onderwerpen aan de orde zoals: de rol van de gegevenseigenaar, hoe bepaal je kwaliteitseisen van gegevens, wat zijn authentieke bronnen, wat is het verschil tussen informatie, gegevens en data, hoe word je wegwijs in het bos van gegevensmodellen en welke soorten gegevens onderkennen we. De training bestaat uit een basismodule van een dag. Daarop zijn, afhankelijk van de wensen en uitdagingen in uw organisatie, uitbreidingen mogelijk in de vorm van drie modules van elk een halve dag.
Download de brochure.
Duur: 2 – 2 dagen

Practitioner Wijzigingenbeheer voor functioneel beheerders
Deze training geeft een verdieping van het BiSL-proces Wijzigingenbeheer. Aan de orde komen het doel van dit proces en bruikbare aanpakken om te komen tot prioritering van wijzigingsvoorstellen en besluitvorming over wijzigingsvoorstellen.

Duur: 2 dagen

Practitioner Contractmanagement voor business informatiemanagers
Deze training geeft een verdieping op het BiSL-proces Contractmanagement. Gedurende twee dagen wordt ingegaan op dit proces waarbij de samenwerking tussen de business organisatie en de IT-dienstenverlener vorm wordt gegeven. Aan de orde komen wat voor soort afspraken gemaakt kunnen worden, handvatten om binnen de eigen organisatie de belangrijkste benodigde afspraken te identificeren en hoe gemaakte afspraken te bewaken.
Duur: 2 dagen

Overviewtraining BiSL-ASL-ITIL
Deze training geeft een overzicht van de procesmodellen voor IT-management en business informatiemanagement. Duidelijk wordt hoe de verschillende werkgebieden samenhangen, hoe de procesmodellen samenhangen en waar de onderlinge relaties liggen.
Duur: 1 dag

Game “Wie is de chef?”
Een game waarin deelnemers aan de hand van een situatie die de meesten wel eens hebben meegemaakt, namelijk het kopen van een keuken, bewust worden van de noodzaak tot samenwerking en het belang van business informatiemanagement.
Duur: een dagdeel tot een dag.

Demand IT-game
De Demand IT-game is een product van Simagine, dat door The Lifecycle Company in licentie wordt gevoerd.
In deze-game ligt de nadruk op communicatie en samenwerking, het in lijn brengen van korte en lange termijndoelen voor de informatievoorziening, rolinvulling en rolvastheid en de verschillen tussen de wereld van IT en de wereld van de business. Dit tegen de achtergrond van het totale BiSL-model.
Duur: een dagdeel tot een dag.