Boeken

Hieronder het overzicht van boeken (mede) geschreven door één van onze medewerkers en/of associés.

1. BiSL Scenario’s

Business informatiemanagement is het vakgebied voor sturing van de IT vanuit businessperspectief. Een standaard als BiSL beschrijft wat je moet doen binnen dit vakgebied, maar nog niet hoe je het moet doen.

De BiSL Scenario’s bestaan uit een aantal inhoudelijke aanpakken om werkzaamheden op het terrein van business informatiemanagement uit te voeren. Het is geen rechtlijnige methode, maar een verzameling met diverse scenario’s, aanpakken, instrumenten, visies en templates om managers en business informatiemanagers op elk niveau te ondersteunen met het bepalen wat nu de vraag is en hoe je die vertaald naar het aanbod van informatievoorziening.

De boeken in de BiSL Scenario’s-reeks behandelen verschillende onderwerpen: Vraagsturing en business informatiemanagement, Governance en inrichting, Leverancierssturing, Informatiebeleid, Behoeftensturing, Gebruiksbeheer en Specificeren.

Het deel Vraagsturing en business informatiemanagement is het introductieboek.9789462451360 Vraagsturing

Hierin vindt u naast uitleg over BiSL Scenario’s ook veel aandacht voor vraagsturing in business informatiemanagement, hoe u business informatiemanagement in vele vormen kunt terug vinden in organisaties en een overzicht op hoofdlijnen van het BiSL framework. Het laatste hoofdstuk gaat in op de verschillen in denken en cultuur tussen de IT-wereld en de business. De theorie in het introductieboek is de basis voor alle overige boeken in de reeks.

Remko van der Pols

ISBN 978 94 6245 136 0

9789462451377 GovernanceHet deel Governance en inrichting biedt concrete handvatten voor de vraaggerichte sturing van de informatievoorziening ten dienste van de business. De inrichting van de governance over de informatievoorziening vanuit de vraag is te kenschetsen als een machtsvraagstuk: wie heeft over welk deel van de informatievoorziening binnen een organisatie wat te zeggen. De gekozen insteek is pragmatisch en situationeel. Langs welke stappen kom je nu tot een governance-structuur en wat ga je dan inrichten? Waar begin je? Het situationele aspect is gelegen in het feit, dat organisaties of zelfs onderdelen binnen organisaties verschillend zijn.

Hans van der Linden en Remko van der Pols

ISBN 978 94 6245 137 7

9789462451407 LeverancierssturingHet deel Leverancierssturing behandelt leveranciersmanagement en contractmanagement gezien vanuit de vraag- of opdrachtgeverzijde (de businesskant) en niet vanuit de leverancierskant. We volgen het begrippenkader van het BiSL-framework en bekijken onder andere de samenhang tussen de processen ‘Operationele IT-aansturing’ en ‘Specificeren’ enerzijds en de processen ‘Leveranciersmanagement’ en ‘Contractmanagement’ anderzijds. Ook de relatie tussen deze laatste twee komt aan de orde. In dit boek gaat het vooral over het formuleren van de vraag en het eventueel bijstellen daarvan. Juridische en inkooptechnische aspecten vallen buiten de scope van dit boek.

René Sieders en Remko van der Pols

ISBN 978 94 6245 140 7

Behoeftensturing_1Het deel Behoeftensturing werkt het proces Behoeftenmanagement nader uit, in samenhang met de processen Planning & Control en Financieel Management, die niet los van elkaar gezien kunnen worden. Een behoefte kan men pas wegen, als men weet hoe hard de behoefte is en wat de prioriteit is, als budget en prijs bekend zijn, als het tijdpad realistisch is en als de beschikbare capaciteit voldoende is. Dit boek biedt concrete handvatten voor een realistisch overzicht van behoeften voor de komende periode, aan de hand van tal van voorbeelden, stappenplannen en lijstjes.

René Sieders en Remko van der Pols

ISBN 978 94 6245 141 4

2. Naar een vraaggestuurde informatievoorziening – de Case Gezondheidszorg

1-case gezondheidzorg-100x153Remko van der Pols, René Sieders en Ben Stoltenborg
ISBN 978 90 12 58204 9

ITIL, ASL en BiSL hebben als markstandaarden voor IT- en informatiemanagement(beheer) een grote vlucht genomen. Om deze goed toe te kunnen passen worden IT-beheerders getraind in deze methodes en worden processen ingericht. Wat hierbij altijd speelt zijn vragen als: ‘hoe hang ik dat nou op in de organisatie’, ‘wie zijn de stakeholders en hoe betrek ik die’ of ‘wie is nou waarvoor verantwoordelijk’. Specifiek op het terrein van functioneel beheer en/of (business)informatiemanagement spreken we hierbij over de inrichting van de vraagorganisatie van de informatievoorziening. In de zorgmarkt en met name bij de zorgorganisaties spelen omvangrijke veranderingen, veroorzaakt door de geïntroduceerde marktwerking, maatschappelijke veranderingen en de (technologische) mogelijkheden voor een innovatieve zorg. Informatievoorziening speelt hierbij steeds meer een cruciale rol. De ervaring leert dat de informatievoorziening alleen succesvol kan zijn wanneer deze direct vanuit de zorg en de bedrijfsvoering wordt aangestuurd. In de zorgsector betekent dit voor veel organisaties dat zij moeten en willen transformeren van een aanbodgestuurde naar een vraaggestuurde informatievoorziening.

Naar een vraaggestuurde informatievoorziening is geschreven door experts op het gebied van de standaarden voor het beheer van IT en de informatievoorziening (IV). Zij brengen de werelden van IT en de business – in dit geval de zorg en bedrijfsvoering daarvan – bij elkaar. Dit combineren ze met hun jarenlange beheerervaring in verschillende marktsegmenten, waardoor het een praktisch boek is geworden. Het biedt de lezers vanuit verschillende perspectieven en op verschillende niveaus handreikingen en best practices. Een ieder die in zijn of haar organisatie met deze materie te maken krijgt, zal zich herkennen in de sprekende situaties en voorbeelden die in dit boek zijn uitgewerkt. Dit boek geeft zowel theorie als een praktijkcase die als rode draad door het boekje loopt. Zo geeft het boek concrete handvatten voor de inrichting van business informatiemanagement in zorgorganisaties. Het boek is dan ook een handleiding voor management, informatiemanagement en functioneel beheer(ders). We beogen hiermee ook aan te sluiten met leerprogramma’s voor de zorg bij onderwijsinstellingen.

Zie ook een recensie over het boek van NOREA (de beroepsorganisatie van IT-auditors in Nederland)

3. BiSL: Een framework voor business informatiemanagement.2-BiSL-130x1802e herziene druk
Remko van der Pols, Ralph Donatz, Frank van Outvorst
Van Haren Publishing 2014 
Nederlandstalige versie. Ook in het Engels verkrijgbaar
Hardcopy ISBN 978 90 8753 687 9
eBook ISBN 978 90 8753 937 5
ePUB ISBN 978 94 018 0053 2

BiSL, Business Information Services Library is de eerste en enige publieke standaard voor functioneel beheer en informatiemanagement. BiSL geeft invulling aan de processen en activiteiten die noodzakelijk zijn om de informatievoorziening vanuit gebruikers- en bedrijfsoptiek te sturen. Het is een samenhangend framework met aandacht voor zowel de uitvoerende als de sturende en richtinggevende processen, alsmede de onderlinge relaties.
In dit boek worden het BiSL-framework en de processen daarbinnen beschreven. Het biedt uitgebreide uitleg van alle aspecten en geeft handvatten om er zelf in de eigen organisatie mee aan de slag te gaan. Het boek is geschreven voor functioneel beheerders, CIO’s, business managers en business-consultants.

4. BiSL Pocket guide


BiSL Pocket guide-125x1752e herziene druk
Remko van der Pols en Yvette Backer
Van Haren Publishing 2012
Nederlandstalige versie. Ook in het Engels verkrijgbaar
hardcopy ISBN 978 90 8753 704 3
eBook ISBN 978 90 8753 865 1

Deze pocketguide geeft inzicht in het BiSL framework. Het schetst hoe functioneel beheer en informatiemanagement in de praktijk worden uitgevoerd en hoe BiSL daarbij van nut kan zijn. Om dit zichtbaar te maken worden aan de hand van een case, die het hele boek door loopt, de processen van functioneel beheer en informatiemanagement toegelicht.

5. BiSL Zelfevaluatie, BiSL-diagnose voor business informatiemanagement4-BiSL Zelfevaluatie new-130x175Ralph Donatz met bijdragen van Frank van Outvorst, Remko van der Pols, René Sieders en Kees Deurloo
Van Haren Publishing 2012
Nederlandstalige versie. Ook in het Engels verkrijgbaar
ISBN 978 90 8753 708 1

Zelfevaluatie is het zelfstandig, systematisch beoordelen van de manier van werken en de resultaten die dit oplevert. Door het invullen van de BiSL Zelfevaluatie krijgt u inzicht in de mate waarin functioneel beheer en informatiemanagement (ook wel ‘business informatie management’ genoemd) en daarbij behorende processen/ activiteiten  binnen uw organisatie zijn ingericht.

Belangrijk doel bij deze zelfevaluatie is niet alleen het verschaffen van inzicht in de mate waarin bepaalde processen zijn ingericht, maar vooral ook het inzichtelijk maken van de beperkingen van de organisatie en de gevolgen die dit heeft voor de (continuïteit en kwaliteit) van de dienstverlening. Aan de hand van de resultaten kunnen vervolgens gericht acties worden uitgezet ter verbetering.

6. ASL 2: een framework voor applicatiemanagement

5-boek asl 2-130x183Remko van der Pols
Nederlandstalige versie. Ook in het Engels en Russisch verkrijgbaar
Van Haren Publishing 2009
Hardcopy ISBN 978 90 8753 312 0
eBook ISBN

Dit handboek geeft u een gedegen en compleet overzicht van ASL 2, een evolutionaire vernieuwing van het succesvolle en breed toegepaste ASL framework.
ASL ondersteunt u bij het inrichten van applicatiemanagement, onder andere door de best practices die te vinden zijn op de website van de ASL BiSL foundation. ASL is daardoor ook een kennisnetwerk. Bovendien sluit ASL aan op andere frameworks zoals BiSL (voor business information management) en ITIL.
Lees meer

Dit boek is bedoeld voor mensen die applicatiemanagement doen en zich willen scholen en eventueel in ASL en mensen die zelf geen applicatiemanagement doen , maar willen weten wat het is en die ASL willen leren kennen. Kennis van de eerdere versie van ASL is niet vereist.

7. ASL2 Pocketguide


ASL2 Pocketguide-123x175Yvette Backer en Remko van der Pols
Van Haren Publishing
Nederlandstalige versie. Ook in het Engels verkrijgbaar.
Hardcopy ISBN 978 90 8753 642 8
EBook ISBN 978 90 8753 015 0

Deze pocketguide heeft als doel om inzicht te geven in het framework ASL, te schetsen hoe applicatiebeheer in de praktijk wordt uitgevoerd en hoe ASL daarbij van nut kan zijn.
Om dit zichtbaar te maken, worden de processen van functioneel beheer geschetst aan de hand van een casus die door het hele boek heen loopt

8. ASL 2 Zelfevaluatie, diagnose voor applicatiemanagement 

7-ASL2-Zelfevaluatie-130x186René Sieders en Remko van der Pols
Van Haren Publishing 2014
Nederlandstalige versie. Ook in het Engels verkrijgbaar
ISBN 978 90 8753 624 4

Dit is een werkboek voor de ASL 2-zelfevaluatie. De zelfevaluatie is een instrument waarmee u inzicht krijgt in de manier waarop de ASL2-processen in uw organisatie zijn ingericht. Zo wordt u duidelijk in welke mate u stuurt in uw organisatie en wat daarvan de consequenties zijn. Bovendien krijgt u op basis van dit inzicht een gevoel in de sterke punten van uw organisatie, de beperkingen en de mogelijke knelpunten in uw dienstverlening. Op basis hiervan kunt u een beperkt aantal verbeteracties voor de zwakke punten starten.

9. NEN-norm 3434 voor applicatiemanagement

8-NEN-3434-130x198NEN
ICS 35.020
René Sieders et. al., 2007

Dit normontwerp is ontwikkeld om tegemoet te komen aan de behoefte van applicatiemanagement-organisaties en hun klanten aan een consistent, volledig en herkenbaar normenkader op het gebied van het werkveld applicatiemanagement.
Dit normontwerp is voortgekomen uit de normering voor applicatiemanagement organisaties die in opdracht van de stichting ASL-BiSL Foundation is opgesteld, welke is gebaseerd op ASL, het framework voor applicatiemanagement.
Lees meer

De eisen die in deze norm worden gesteld aan applicatiemanagement zijn geformuleerd per proces. Het normenkader is gedetailleerd uitgewerkt in termen van concrete activiteiten die applicatiemanagement-organisaties uitvoeren.

Dit boek is verkrijgbaar via de NEN

10. Nieuwe Informatievoorziening, Informatieplanning en ICT in de 21e eeuwRemko van der Pols
Academic Service 2003
ISBN 90 395 2135 2

‘Nieuwe informatievoorziening’ geeft een goed en helder overzicht van de toepassingsmogelijkheden van ICT in bedrijven en organisaties. Uitgangspunten daarbij zijn dat ICT niet nieuw is, maar iets van alledag en dat ICT niet op zichzelf staat, maar dat het altijd gaat om een afstemming tussen het bedrijf, haar activiteiten en de ICT-applicaties. Een ICT-er dient daarom kennis te hebben van ‘business’ in het algemeen en van bestaande ICT-gerichte oplossingen in het bijzonder.

Lees meer

In het boek zijn veel vraagstukken en opdrachten opgenomen. Nieuwe informatievoorziening is daarom goed bruikbaar voor informaticaopleidingen in het hoger onderwijs. Het boek is met name geschikt voor opleidingen of projecten waar het gaat om een adequate afstemming van ICT in bedrijf en organisatie.

Dit boek is tijdelijk niet meer officieel leverbaar. We hebben nog enkele exemplaren die u telefonisch of via mail kunt bestellen.

11. Strategisch Beheer van de Informatievoorziening met ASL en BiSL Remko van der Pols
Academic Service 2005
ISBN 90 39522 10 3

Het overgrote deel van de informatiesystemen die een informatie-intensieve organisatie over vijf jaar gebruikt is er al: het zijn de systemen die nu gebruikt worden. Met deze informatievoorziening zal men komende jaren dus de bedrijfsprocessen uitvoeren en men is voor handhaving van de concurrentiepositie afhankelijk van deze informatievoorziening.
Dit besef is binnen organisaties niet wijdverspreid. Men realiseert zich onvoldoende dat:
- de wijze waarop men nu omgaat met het beheer en onderhoud van informatiesystemen en de informatievoorziening bepalend is voor de slagkracht van de hele organisatie;
- er bij het doen van investeringen in de bestaande omgeving ruimte is voor terugverdientijden van vijf jaar en meer;
- ook het beheer in een langetermijnperspectief en met een lange-termijn bril moet worden uitgevoerd; dat strategisch beheer dus belangrijk wordt.

In Strategisch beheer van informatiesystemen wordt middels de Public Domain standaarden ASL en BiSL ingegaan op de wijze waarop beheer en onderhoud van informatievoorzieningen en informatiesystemen wordt uitgevoerd. Er is niet alleen veel aandacht voor de manier waarop de operationele processen moeten worden uitgevoerd, maar ook voor de strategische processen waarmee klant- en ict-organisaties kunnen leren om mee te gaan met de grote ontwikkelingen in de gebruikersprocessen en daarop proactief te acteren.

12. Help IT!


11-boek help it-130-204Remko van der Pols
Academic Service 2009
ISBN-13: 9789012581400

“Informatievoorziening moet integraal zijn”. “Hergebruik moet”. ‘Zonder perfecte IT kun je niet concurreren”. “Met nieuwe IT kun je pas echt concurreren”.
Herkent u dit? Het zijn allemaal IT-fabels. Maar een organisatie zonder IT is natuurlijk ook weer ondenkbaar. De vraag is alleen: hoe krijgt u er grip op?

‘Help! IT!’ maakt het u gemakkelijk. Begin met de essentie: het gaat niet om de spullen, maar om de informatievoorziening en informatiehuishouding. En het beheer daarvan is niet lastiger of vervelender dan het beheer van andere zaken. Prik dus door de IT-fabeltjes heen en richt u op de zakelijke afweging en het logische gebruik van IT.

‘Help! IT!’ helpt u daarbij met 68 ervaringstips. Deze tips worden op licht verteerbare wijze gereserveerd en zijn geïllustreerd met vele cartoons.

‘Help! IT!’ is voor iedereen die te maken heeft met IT, van het bestellen ervan tot het bepalen hoe het wordt ingezet in het bedrijfsproces, zoals raden van bestuur, managers, opdrachtgevers en functioneel beheerders.

13. Modern leveranciersmanagement

modernRemko van der Pols
SDU 2009

Informatievoorziening wordt meer en meer opgebouwd uit meerdere onderdelen en componenten. Verschillende dienstverleners leveren de dienstverlening. De invulling en aansturing van de informatievoorziening is daardoor een complex vraagstuk geworden. De integratie van informatievoorziening en het inrichten van de verantwoordelijkheid hiervoor worden kritisch.
Modern leveranciersmanagement geeft een aanzet om te komen tot vraaggestuurde leverancierssturing: een vorm van sturing waarbij de afspraken en contracten niet meer technisch van aard zijn, maar aansluiten bij de beleving van de business en de daarin opererende vraagorganisatie voor informatievoorziening.
Lees meer

Modern leveranciersmanagement geeft antwoord op vragen als:
- Hoe bouw je ICT-dienstverlening op vanuit het perspectief van de leverancier en van de afnemer?
- Hoe kom je tot vraaggestuurde leverancierssturing en hoe voorkom je als afnemer aanbodgerichte leverancierssturing?
- Hoe sluiten de verschillende onderdelen van de ICT-dienstverlening aan op elkaar en op de werkzaamheden van het business informatiemanagement.

14. Business informatiemanagement en BiSL in de praktijk -Inrichting van de vraag en vraagorganisatie

Remko van der Pols
Van Haren Publishing
Nederlandstalige versie.
Hardcopy ISBN 97890 8753 405 9
eBook ISBN 97890 8753 896 5

‘Business informatiemanagement en BiSL in de praktijk’ heeft als doelstelling handvatten te geven voor de inrichting en uitvoering van business informatiemanagement. Het maakt hiervoor gebruik van eenvoudige modellen waarin praktijkervaringen en praktijksituaties een plaats kunnen krijgen. Om dit te illustreren zijn er vele voorbeelden opgenomen, alle virtueel maar wel gebaseerd op concrete praktijksituaties.
– Praktische informatie over BiSL
– Gebaseerd op input van onder andere Nederlandse Politie en het Ministerie van Defensie
– Bevat een schat aan direct toepasbare informatie
– Eindelijk een boek met handvatten voor de inrichting van de vraagkant

15. ASL en BiSL praktijkcases

ASL en BiSL praktijkcasesYvette Backer
Academic Service
Nederlandstalige versie. Ook in het Engels verkrijgbaar
ISBN 978 94 6425 111 7

Om van praktijkvoorbeelden te leren, hebben we tien winnars van de ASL BiSL trofee en Awards opgezocht en gevraag naar hun verhaal over de competitie. Waarom ze hun casus instuurden, wat de toepassing van ASL of BiSL voor hun organisatie opleverde, hoe het was om een prijs te winnen en hoe het hen nadien verging. Hun ervaringen zijn opgetekend in deze bundel.