Big Data en BiSL

Onlangs kreeg ik een vraag over de plaats van Big Data binnen BiSL: wat kan BiSL voor Big Data betekenen en andersom? Een goede vraag! Maar om deze vraag te beantwoorden zullen we het eerst eens moeten worden over de vraag: wat is Big Data? Big Data heeft te maken met gegevens die gedeconcentreerd zijn. Hiermee bedoel ik:

– gebruik van gegevens met meerdere eigenaren, zowel publiek als privé;

– gebruik van gegevens die verspreid beschikbaar zijn over meerdere fysieke locaties;

– gebruik van gegevenssets die verspreid beschikbaar zijn met voor elke set aparte gegevensstructuren en gegevensdefinities;

– gebruik van gegevens die aan de ene kant gestructureerd zijn en aan de andere kant ongestructureerd;

– als gebruik van deze gegevens geldt in ieder geval meer dan alleen het verzamelen en opslaan van deze gegevens, maar ook het gericht analyseren en voorbereiden van deze gegevens ten behoeve van de analyse.

Sommige organisaties zijn al langer op zoek naar mogelijkheden om gegevens te gebruiken a la Big Data . Vrij recente technologische ontwikkelingen voorzien nu in deze wensen. Je ziet hier dus een mooi voorbeeld van een technology push waar op bepaalde plaatsen al veel behoefte voor bestond. En anderzijds is dit voor veel organisaties, burgers en overheden een ontwikkeling waar men zich ineens voor geplaatst ziet.

De wijze waarop wordt omgegaan met informatie en data zal veranderen. Aan de ene kant is dit al een lopende verandering die verder wordt gefaciliteerd door de nieuwe technologie en aan de andere kant wordt deze verandering juist afgeroepen door de nieuwe technologie.

Vanuit het perspectief van business informatiemanagement is deze ontwikkeling in mijn optiek niet veel anders dan andere technologische ontwikkelingen die zijn uitgerold over de wereld: internet, laptops en pc’s, communicatiemogelijkheden, mobiele platforms, Cloud etc. Wat hierbij steeds speelt: er zal een bepaalde mate van regievoering moeten zijn. Hierbij dienen relevante aspecten in beeld te worden gebracht en vervolgens moeten antwoorden en uitgangspunten worden bepaald. Op basis hiervan wordt de feitelijke invulling verder vormgegeven. Kan BiSL hierbij helpen? Je zou geneigd zijn om te denken van niet: in het hele BiSL framework wordt niet ingegaan op Big Data, net zomin als op Business Intelligence (BI). Bovendien schieten de oude denkpatronen bij voorbaat tekort voor nieuwe disruptieve technologieën en zijn de oude modellen niet meer te hanteren. Er zijn allerlei nieuwe aspecten die in de oude modellen niet zijn benoemd.

Bij nadere beschouwing zie ik echter wel degelijk het nut van BiSL: binnen BiSL wordt gewezen op het belang van het nadenken over het omgaan met operationele data en het gebruik van informatie in de bedrijfsvoering. Tevens wordt ingegaan op het belang van het onderkennen van ketenpartners met wie informatie wordt uitgewisseld of gedeeld en op het belang van het inregelen van de relaties tussen ketenpartners.

In het kader van het door-ontwikkelen van het BiSL gedachtengoed wordt gediscussieerd en nagedacht over de hiervoor genoemde vragen en van daaruit zullen ontwikkelingen en voorbeelden vanuit de praktijk naar voren komen. Het voeren van deze discussie leidt op zichzelf al tot toegevoegde waarde. Deze ligt mogelijk niet direct op het terrein van de technologie die nodig is op het gebied van Big Data, maar meer op de regievoering daaromheen.

Mijn conclusie is daarom dat BiSL wel degelijk iets kan betekenen voor het omgaan met Big Data. Het blijft nog steeds wel zinvol om te kijken of het BiSL-model nog verdere aanvulling behoeft en ook is er behoefte om te komen tot best practices op het terrein van Big Data en de rol van business informatiemanagement hierin.

Reacties worden gewaardeerd! frank.van.outvorst@thelifecyclecompany.nl